Nenašli jste co jste hledali? E-shop je stále v úpravách a proto se může stát, že nenajdete co jste hledali. Napište nám na info@tktesneni.cz. Pomůžeme Vám a nabídneme cenu a termín i na položky, které jste na e-shopu zatím nenašli.

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Tomáš Karlíkl IČO: 10789065, DIČ: CZ8311044115, se sídlem Těchlovská 1091, 763 12 Vizovice (dále jako „prodávající“)

 

1     Záruka za jakost

1.1       Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4    vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2       Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3       Kupující je povinen pro převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

2     Způsob uplatnění reklamace

2.1       Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2       Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v sídle prodávajícího.

2.3       Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a /nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v míste prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.4       Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. Jiným věrohodným způsobem.

2.5       Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

3     Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1       Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2       Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3       Zaruční lhůta pro kupujícího činní pro nové zboží 24 měsíců.

3.4       U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než uvedená lhůta v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.

3.5       Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, akoliv o vadě ví.

3.6       Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.7       Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplytnutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.8       Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.9       V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

3.10     Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je povinen kupující nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním zboží, a to v paušální částce 200,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží.

3.11     Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 

4     Vyjímky z odpovědnosti za vady

4.1       Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1    Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2    Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3    Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4    Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5    Mechanické poškození zboží;

4.1.6    Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7    Provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8    Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.9    Poškození v důsledku vyšší moci;

 

5     Záverečná ustanovení

5.1       Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.dubna 2022